Behold Spola (7351890)

Spola is a tiny bone white moon.