Behold Najon (8584549)

Najon is an average blue star.